GameNow WP Theme

Dark Light
Evde Bakım Parası, Ücreti, Maaşı ne Kadar ?
         

Evde Bakım Parası, Ücreti, Maaşı ne Kadar 2012 ?: Evde bakım parası asgari ücret netine bağlanmıştır. 2012 yılı ocak haziran dönemi evde bakım parası 634,65 TL temmuz aralık 2012 evde bakım parası 673,30 TL dir. Dikkat ederseniz bu miktarlar asgari ücretin asgari geçim indirimi öncesi ele geçen miktarlarıdır.

Evde bakım parası almak için kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısının geliri bu kişi sayısına bölünür .Kişi başına düşen gelir net asgari ücretin 2/3 ünden fazla olmamalıdır. Kişi başına düşen gelir 01.01.2012 den sonra 423.10 TL 01.07.2012 tarihinden sonra ise 448,87 TL den fazla olmamalıdır. Bu hesaplamada asgari ücretin agi öncesi netine göre hesaplanmıştır.

Evde bakım parası için ağır özürlü sağlık kurulu raporu alınması gerekmektedir.

2828 sayılı kanunun ilgili ek 7. maddesi aşağıdadır.

Adım, adım inceleyelim.

Kimler: bakıma muhtaç özürlüler

Neye göre: kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre.

Buradan gelirine bakılacak kişi özürlünün kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısı anlaşılıyor.

Kanun koyucu hane halkını kendisine bakan kişiyi eklememiş .Dava açılıp açılmadığı konusunda bir bilgimiz yok.

Ek Madde 7- (Ek: 1/7/2005-5378/30 md.; Değişik: 1/2/2007- 5579/2 md.)

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgarî ücret tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma muhtaç özürlülere, resmî veya özel bakım merkezlerinde ya da ikametgâhlarında bakım hizmeti verilmesi sağlanır.

Bakıma muhtaç özürlülere sunulacak bakım hizmetlerinin kapsamına, bakım hizmetinden yararlanabileceklerin başvuru şekline ve bu hizmetleri verecek olan gerçek ve tüzel kişilerin izin, çalışma, denetim, ücretlendirme ile bakım hizmeti karşılığı yapılacak ödemelere ilişkin usûl ve esaslar; Kurumun koordinatörlüğünde, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Özürlüler İdaresi Başkanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Bakıma muhtaç özürlülere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, iki aylık net asgarî ücretten fazla olamaz.

Bakıma muhtaç özürlülerden Kurumca ve diğer resmî kurumlarca bakılanlar dışında kalanlara ilişkin bakım ücreti, bu amaçla Kurum bütçesine konulacak ödeneklerden karşılanır.

Bakıma muhtaç özürlülere, ücretleri Kurum bütçesinden karşılanmak suretiyle sağlanacak bakım hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tâbi olmaksızın temin edilir.

Buda yönetmeliğin 2.maddesi

MADDE 2 – (Değişik:RG-23/10/2007-26679)

(1) Bu Yönetmelik, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma muhtaç özürlüleri, bu özürlülere verilecek bakım hizmetlerini, hizmetlerin ücretlendirilmesini ve ücretlerin ödenmesini kapsar.

Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti Ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 2012 için buraya dokunun

Sosyal Hizmetler Kanunu 2012 için buraya dokunun

Kaynak: http://www.calismadunyasi.com/evde-bakim-parasi-ne-kadar

VN:F [1.9.14_1148]
Rating: 1.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.14_1148]
Rating: 0 (from 0 votes)
Evde Bakım Parası, Ücreti, Maaşı ne Kadar ?, 1.5 out of 10 based on 2 ratings

Similar posts plugin not found.
Bu Yaz? ?in ?uanda Yorum Yok.
Ltfen D?ncelerinizi Bizimle Payla??n:
Yorum Yapabilmek ?in Giri? Yapman?z Gerekir.
Widget Setup
Hello there, thanks for choosing WP Now for your WP theme needs. To customize your sidebar, login to your WordPress admin area and go to Widgets under Appearance. From there you can customize your own sidebar to your own liking. WP Now includes several theme-specific widgets that start with the term "WP Now". When setting up your sidebar make sure to use the WP Now version of a widget. WP Now widgets are customized specifically for the themes they are included with.

Sitemap Google